Algemene Voorwaarden Yubis

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven of die producten aanschaft die aangeboden worden via de website van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer: Yubis.
 3. Partijen:  Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 4. Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.
 5. Product: de dienstverlening en producten die door Opdrachtnemer worden aangeboden. Hier vallen Training en Online Coaching ook onder.
 6. Training/Evenement: standaard groepsgewijze trainingen/workshops, online leertrajecten, evenementen en bijeenkomsten zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis of via een team, dan wel organisatie kunnen inschrijven. Hieronder vallen ook maatwerktrajecten en trainingen/opleidingen, online leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen  en –modules en masterclasses die specifiek ontwikkeld worden voor een evenement, organisatie of persoon.
 7. Online Coaching: online coachingsafspraak met Opdrachtgever en uitgevoerd door een coach die door Yubis als zodanig is aangewezen. Hieronder vallen ook producten als CV Check, Linkedinprofiel Check en andere aanverwante producten.
 8. Startmoment van de Training of Online Coaching: de betaling die geschiedt via de website www.yubis.nl of verwijzende websites naar deze pagina, zoals facebookeventpagina’s etc.. Voor opdrachten waar een offerte aan vooraf gaat, is het startmoment het moment van starten met de voorbereidingen door Opdrachtnemer.
 9. Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.
 10. Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.
 11. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Algemene informatie betreffende Opdrachtnemer

Yubis, Handelsnaam van Season Your Life
Celebesstraat 18, 3531 KC Utrecht, Nederland
E-mailadres: contact@yubis.nl
KvK-nummer: 50390287
IBAN: NL75TRIO 0197 615 333
Btw-identificatienummer: NL00143272913B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten, inclusief online bestellingen via de webshop. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden door de Opdrachtnemer aan de  Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de  zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever of  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  3. na sluiten van de Overeenkomst volgt een email aan het door Opdrachtgever of  opgegeven emailadres ter bevestiging;
  4. de manier waarop de Opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever dan wel  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Opdracht
  De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.
 3. Niet-bindend karakter offerte
  Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.
 4. Indien de Opdrachtgever of  het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. De Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd:
  • producten tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  • de planning van de training/evenementen/producten voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
  • bij onvoldoende aanmeldingen een product af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 2. Voorzover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap, uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

 Artikel 7 – Herroepingsrecht

Op de producten en diensten van Yubis is geen herroepingsrecht van toepassing. Het Startmoment van een product is de aankoop in de webwinkel op www.yubis.nl of via gerelateerde websites, zoals een facebookevent. Een Online Training is na aanschaf direct beschikbaar en wordt na aanschaf beschouwd als geopend. Met het aanschaffen van de dienst of product via Yubis, geeft u toestemming voor het leveren van het product.
Wel kan een Opdrachtgever binnen de gestelde termijnen beschreven in Artikel 8 de producten binnen een redelijke termijn annuleren of wijzigen.

Artikel 8 – Annuleren/wijzigen

 1. Opdracht door Opdrachtgever
  • Opdrachtgever voor een product heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een groepstraining/opleiding te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van annuleren in het systeem of e-maildatum.
  • Annulering door de Opdrachtgever van een groeps- of maatwerkproduct kan tot vier weken voor aanvang van het eerste Trainingsmoment kosteloos geschieden. Bij annulering van de Training op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt 100% van de Trainingsprijs berekend.
 2. Uitzondering hierop geldt voor individuele Trainingen, offline, gekocht via een van de online systemen van Opdrachtnemer. Hier geldt dat een Opdrachtnemer tot een week voor aanvang deelname kan annuleren. Opdrachtgever ontvangt dan een voucher voor deelname aan een andere Training van soortgelijke waarde. Binnen een week voor de datum van de Training wordt het volledige bedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever en vindt er geen restitutie plaats.
  • In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de Training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de Training deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere Training.
  • De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.
  • De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij Trainingen kunnen afwijkend zijn en worden vermeld door Opdrachtnemer in de bevestigingsbrief voor deelname aan een Training aan Opdrachtgever indien van toepassing.
 3. Annulering of wijziging door Opdrachtnemer
  Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen het product of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag, mits dit binnen de termijnen is geschied eerder gesteld in dit artikel.
 4. Annuleren van Online Training
  Na afname van de Online Training door Opdrachtgever wordt er geen restitutie verleend. Bij de aanschaf geeft u uitdrukkelijk toestemming tot levering van deze dienst. Uitzonderingen en afspraken hieromtrent voor meer dan 1 afname vallen buiten deze voorwaarden en dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een Overeenkomst door Partijen.
  Een Online Training is 3 maanden toegankelijk, tenzij anders vermeld. Startmoment is het moment van aanschaf/betaling.
 5. Annuleren en wijzigen van Online Coaching afspraken
  1. Het wijzigen van een afspraak door Opdrachtgever voor Online Coaching en aanverwante producten is mogelijk tot 48 uur van tevoren. Dit geschiedt via het systeem. Binnen 48 uur kan de afspraak wel geannuleerd worden, maar niet meer gewijzigd.
  2. Indien de Coach van Yubis de afspraak langer dan 48 uur van tevoren annuleert, kan de Opdrachtgever een nieuwe afspraak inplannen via het systeem, bij dezelfde of een andere coach.
  3. Indien de Coach van Yubis de afspraak annuleert binnen 48 uur voor de afspraak, krijgt de Opdrachtgever een vervangende coach, wordt de afspraakmogelijkheid via de website heropend, dan wordt wel een voucher voor het inplannen van een soortgelijke afspraak op een ander moment verstrekt. Yubis probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het online aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. In de offertes staat duidelijk vermeld wat de prijzen zijn inclusief en exclusief BTW.
 3. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.yubis.nl

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het emailadres dat de Opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11 Bepalingen voor Online producten

 1. De door Opdrachtnemer bij Inschrijving aan Opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot de Online producten en systemen van Yubis aan de Online deelnemer en/of de Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald;
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of de website van Opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot de Online producten en systemen van Yubis aan Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor Opdrachtnemer opkomende schade.

Artikel 12 – Betaling

 1. De Opdrachtgever betaalt vooraf voor alle producten en diensten die die online middelen van de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Bij Opdrachten die een offerte en schriftelijke overeenkomst betreffen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Opdrachtnemer te melden.
 4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.
 5. In geval van wanbetaling van de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Indien het komt tot een buitengerechtelijke dan wel gerechtelijke procedure, komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, dan wel om licentie en toegang tot een product te weigeren, daaronder eveneens begrepen het recht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever deelname aan de Training te weigeren.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14: Auteursrecht

 1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Trainingen, producten en andere materialen van Opdrachtnemer mogen niet vermenigvuldigd, verspreid of gebruikt worden door Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke schriftelijke  voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Bij constatering van oneigenlijk gebruik van materialen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de samenwerking stop te zetten, opdrachten te weigeren en Opdrachtgever toegang tot producten te weigeren.
 4. Bij niet nakoming en / of overtreding van het bepaalde in lid 1,2 en 3 van dit artikel is Opdrachtgever gehouden alle schade en bijkomende kosten die Opdrachtnemer dientengevolge lijdt te vergoeden, waaronder eveneens begrepen de kosten voor het voeren van een juridische procedure.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 6. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  • Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d..

Artikel 16: Persoonsregistratie

 1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
 2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van producten. Indien deelnemer of Opdrachtgever aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen product, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen gestuurd worden naar contact@yubis.nl
 2. Opdrachtnemer verplicht zich via email de ontvangen klacht te bevestigen en naar redelijkheid de klacht naar tevredenheid van beiden partijen trachten op te lossen.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een maand na afloop van de Training, dan wel product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de Opdrachtgever ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

Artikel 20: Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 oktober 2013.